Pixi SSL Trusted Shops

Betaalwijzen PayPalVisaMastercardiDEAL +


Bestel binnen de volgende 4 uren 15 min.

Voor verzending, gegarandeerd op dezelfde dag.

Ontdek meer dan 12.000 artikelen voor uw dagelijkse toner- en inktbehoeften!

Nederlands grote toner- en inktspecialist

Fabrikant niet in de lijst? Hier vindt u meer fabrikanten  

Algemene Voorwaarden

Onderneming

Uw aanbieder en contractpartner

TonerPartner GmbH
Ruhrdeich 10
45525 Hattingen
Duitsland

Registratiegerecht: Essen
Handelsregister nr.: HRB 31670
MWST.Nr.: DE 262 936 427
UID: NL0045616634

Vragen, reclamaties en klachten
Maandag tot vrijdag: 09:00 uur tot 17:00 uur
Zaterdag: 09:00 uur tot 14:00 uur

Wij streven naar een hoge klanttevredenheid.

Om dit mogelijk te maken staan wij klaar u te helpen bij vragen, klachten of problemen die u ervaart.

De Europese commissie voorziet in een bemiddelingsplatform voor online geschillenbeslechting (OGB).
U kunt dit hier vinden: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Algemene Voorwaarden

 1. Toepassing

  1. Wij leveren uitsluitend aan de volgende Algemene Voorwaarden, die aan alle met ons als gevolg van de aanbiedingen op onze internet-shoppgina gesloten overeenkomsten ten grondslag liggen. Algemene Voorwaarden van de besteller die tegenstrijdig zijn met de volgende bepalingen of ervan afwijken, zijn niet van toepassing. De volgende voorwaarden zijn ook dan uitsluitend van toepassing wanneer we met kennis van tegenstrijdige of van de volgende Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen van de besteller, levering of prestaties zonder voorbehoud uitvoeren. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, aanvullende overeenkomsten en aanvullende afspraken vereisen de uitdrukkelijke bevestiging door ons.

  2. Voor zover in deze voorwaarden van consument sprake is, zijn dit natuurlijke personen, waarbij het doel van de bestelling niet kan worden toegeschreven aan een commerciële, zelfstandige of freelance activiteit. Ondernemers zijn natuurlijke of rechtspersonen of samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid, die voor commerciële, zelfstandige of freelance doeleinden bestellen. Klanten in de zin van deze Voorwaarden zijn zowel consumenten als ondernemers.

  3. Indien als termijnen werkdagen worden vermeld, zijn dit alle weekdagen met uitzondering van zaterdagen, zon- en wettelijke feestdagen.

 2. Opslagmogelijkheid en toegang tot de tekst van de overeenkomst

  1. Deze AV en de overige verdragsbepalingen met de gegevens van uw bestelling in de bestelprocedure zijn op aanvraag beschikbaar. U kunt deze informatie gemakkelijk archiveren door de AV te downloaden en de in het verloop van de bestelling in de internetshop samengevatte gegevens met behulp van de functies in uw browser op te slaan of u wacht de automatische bestelbevestiging af, die we u aanvullend per e-mail na het afsluiten van uw bestelling naar het door u vermelde adres verzenden. Deze e-mail met de bestelbevestiging bevat nogmaals de verdragsbepalingen met de gegevens van uw bestelling en deze AV en kan gemakkelijk worden uitgeprint of opgeslagen met uw e-mailprogramma.

  2. De tekst van de overeenkomst wordt bij ons opgeslagen, maar is om veiligheidsredenen niet rechtstreeks toegankelijk. Wij bieden voor elke klant een door wachtwoord beschermde directe toegang ("klanten-login") aan. Hier kunt u bij overeenkomstige registratie gegevens over uw afgesloten, open en onlangs verzonden bestellingen inzien. De klant verbindt zich ertoe de persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en niet toegankelijk te maken voor onbevoegde derden.

 3. Contractpartner van de overeenkomst, taal en sluiten van het contract

  1. Uw contractpartner is TonerPartner GmbH. Contracten in onze internetshop kunnen momenteel alleen in de Duitse taal worden gesloten. Onze reclameaanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij ze deel uitmaken van een contractuele overeenkomst.

  2. De presentatie van de producten in onze onlineshop is geen juridisch bindend aanbod, maar een niet-bindende onlinecatalogus. Door aanklikken van de knop ?aankoop? doet u een bindende bestelling van de goederen in de winkelmand. De bevestiging van ontvangst van uw bestelling vindt plaats samen met de acceptatie van de bestelling direct na het verzenden door geautomatiseerde e-mail. Met deze e-mailbevestiging is de koopovereenkomst gesloten. Houdt er rekening mee dat de levering bij vooruitbetaling pas na bijschrijving van het volledig bedrag op onze rekening gebeurt. Reservering van een artikel bij vooruitbetaling is maximaal 2 weken mogelijk. Gebeurt de ontvangst van uw betaling daarna, kan vertraging van de levering het gevolg zijn.

 4. Prijzen en verzendkosten

  Voor bestellingen in onze internetshop gelden de op het tijdstip van de bestelling bij het aanbod vermelde prijzen. De vermelde prijzen zijn eindprijzen, hetgeen betekent dat ze inclusief de op dat moment geldende Duitse BTW en andere prijscomponenten zijn. Voor bestellingen van ondernemingen hebben we daarnaast ook de betreffende nettoprijzen vermeld.
  Details over de evt. bijkomende verzendkosten vindt u bij de instellingen in de shop.

 5. Betaling en levering

  1. Wij bieden de volgende betalingsmogelijkheden aan:

   Aankoop op rekening
   De aanvullende voorwaarden voor aankoop op rekening vindt u hier.

   Vooruitbetaling door overschrijving
   De gegevens voor de overschrijving ontvangt u na de bestelling.

   Per PayPal
   U betaalt het factuurbedrag via de onlineaanbieder PayPal. U moet in principe daar geregistreerd zijn of zich registreren, u met uw toegangsgevens legitimeren en de betalingsopdracht aan ons bevestigen (uitzondering evt. toegang als gast). Meer informatie over hoe u naar de website van de betalingsaanbieder gaat, krijgt u bij het bestellen.

   Per creditcard
   Comfortabel en vertrouwd. Wat wij nodig hebben is uw creditcardnummer, geldigheidsduur en het controlenummer. Deze worden via SSL-codering veilig naar ons doorgestuurd.

 6. Herroepingsrecht

  1. Hieronder vindt u informatie over de voorwaarden en de gevolgen van het wettelijke herroepingsrecht bij postorderbestellingen. Een de wet overstijgende contractuele toekenning van rechten is daarmee niet verbonden. Met name niet-commerciële wederverkopers kunnen gebruik maken van het herroepingsrecht.

  2. Uitzonderingen op het herroepingsrecht Er bestaan wettelijke uitzonderingen op het herroepingsrecht (§ 312d Art. 4 BGB). Wij hebben aanbiedingen waarvoor het herroepingsrecht uitgesloten is en waarbij we ons hierop willen beroepen, dienovereenkomstig voor u gemarkeerd.

  3. Kennisgeving van herroepingsrecht

   U hebt het recht deze overeenkomst zonder opgave van reden binnen veertien dagen te herroepen. De herroepingstermijn is veertien dagen na de datum waarop u of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit hebt genomen. In het geval van een overeenkomst over meerdere goederen, die u in het kader van een uniforme bestelling hebt besteld en die afzonderlijk werden geleverd begint de termijn vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit hebt genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen moeten u ons

   TonerPartner GmbH
   Ruhrdeich 10
   45525 Hattingen
   Duitsland

   door middel van een eenduidige verklaring (bv. een per post verzonden brief, fax of e-mail) over uw besluit tot herroeping van deze overeenkomst informeren. U kunt daarvoor ook het bijgaande voorbeeld-herroepingsformulier gebruiken, dat echter niet voorgeschreven is. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, is het voldoende dat u het bericht over het uitoefenen van het herroepingsrecht voor afloop van de herroepingstermijn verzendt.

   Gevolgen van de herroeping
   Indien u deze overeenkomst herroept, dienen wij u alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief de verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst bij ons is ontvangen, terug te betalen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u hebt gebruikt bij de initiële transactie, tenzij met u uitdrukkelijk anders is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen weer hebben teruggekregen of totdat u hebt aangetoond dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van welk tijdstip eerst is. U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons in kennis hebt gesteld van de herroeping van deze overeenkomst, aan ons terug te sturen of te overhandigen. De termijn wordt in acht genomen, indien u de goederen voor afloop van de termijn van veertien dagen verstuurt. U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan het hanteren van de goederen dat niet noodzakelijk is voor het controleren van de staat, eigenschappen en werking van de goederen.

   Retourneren van goederen / onjuiste bestellingen

   Wij accepteren het retourneren van goederen buiten de wettelijke annuleringstermijn tot maximaal 30 dagen na de datum van levering.

   Uitgesloten van deze regeling zijn alle "ToMax artikelen". Het herroepingsrecht van 120 dagen is hier nog steeds van toepassing.

   Originele goederen kunnen na afloop van de herroepingstermijn niet meer geruild worden.

   Alleen artikelen in de originele verpakking worden terugbetaald, in dit geval draagt de koper van de goederen de retourkosten.

   We behouden ons het recht voor om retourzendingen te weigeren die niet aan onze retourvoorwaarden voldoen.

   Voor defecte of defecte goederen gelden aparte retour- en ruilvoorwaarden.

   Retourneren van gratis artikelen in geval van annulering

   Gratis artikelen moeten worden geretourneerd in het geval van een wettelijke annulering, aangezien deze deel uitmaken van de koopovereenkomst.

   Als deze ontbreken wanneer de goederen worden geretourneerd, brengen we verwerkingskosten in rekening, die worden verrekend met de creditnota.

 7. Eigendomsvoorbehoud

  1. Tot volledige betalingen blijven de goederen ons eigendom.

  2. Bij handelstransacties geldt bovendien: De goederen kunnen door de koper alleen worden verkocht onder de normale gang van zaken. We behouden ons het recht voor bovenstaande toestemming voor het doorverkopen van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te herroepen en in geval van uw wanbetaling het contract op te zeggen en de teruggave van de goederen te eisen. Vorderingen uit de verkoop van goederen onder eigendomsvoorbehoud zijn ons ter beveiliging van onze vorderingen toegewezen. U dient ons in het geval van uit te voeren pandbeslag van goederen onder eigendomsvoorbehoud onmiddellijk te informeren. Wij verbinden ons ertoe, de ons toekomende zekerheden op uw aanvraag vrij te geven voor zover de waarde van onze zekerheden de te beveiligen vordering met meer dan 10% overstijgt.

 8. Garantie en klachtenmanagement

  1. Voor door ons geleverde goederen geldt voor de consument de wettelijke garantie van 2 jaar. De termijn begint met de levering van de goederen. Garantieaanspraken van ondernemers worden tot een periode van één jaar vanaf levering beperkt.

  2. Ondernemers moeten duidelijke gebreken onmiddellijk, uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk melden. Bij het ontdekken van niet-duidelijke gebreken geldt de verplichting tot onmiddellijke terechtwijzing uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek. Ter vrijwaring van de rechten van de koper is tijdige verzending van de klacht voldoende. Anders zullen de goederen ondanks het desbetreffende gebrek als aanvaard worden beschouwd. Het tijdig versturen is voldoende om de termijn te vrijwaren. Voor handelaars is aanvullend § 377 HGB van toepassing.

  3. Van in de bovenstaande bepalingen bij 8.1. en 8.2. gemaakte beperkingen of uitsluitingen van de garantieaansprakelijkheid uitdrukkelijk uitgesloten zijn de op een gebrek gebaseerde schadeclaims als gevolg van schade aan het leven, het lichaam of de gezondheid, die uit een door ons veroorzaakt plichtsverzuim zijn ontstaan, alsmede vorderingen tot vergoeding van andere schade door een opzettelijk of grof plichtsverzuim door ons is ontstaan. Voor de hierboven uitgesloten aanspraken geldt de wettelijke verjaring van 2 jaar. Beperkingen of uitsluitingen van garantieaanspraken zijn niet van toepassing in het geval van een overname van een kwaliteitsgarantie door ons of het frauduleuze verzwijgen van gebreken door ons in de zin van § 444 BGB. Een eventuele fabrieksgarantie wordt hierdoor eveneens niet aangetast. Dit heeft geen invloed op de regeling van § 478 BGB over regresvordering van handelaars bij de verkoop van nieuw vervaardigde goederen aan een consument.
   Voor zover onze aansprakelijkheid uitgesloten of beperkt is, resp. bovenstaande uitzonderingen hiervan geregeld worden, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze werknemers, medewerkers, wettelijke vertegenwoordigers en agenten.

  4. Binnen de garantieperiode zijn wij bij gebreken die onderworpen zijn aan de wettelijke aansprakelijkheid, verplicht tot gratis aanvullende prestaties, d.w.z. het gebrek te verhelpen of vervangende goederen te leveren. Als verdragspartners hebben consumenten de keuze of in het geval van een defect de aanvullende prestatie door herstel van gebreken of een vervangende levering moet plaatsvinden. We zijn bij kwesties van door de wet geregelde bijzondere omstandigheden gerechtigd de aard van gekozen aanvullende prestatie te weigeren, vooral als dit alleen mogelijk is met onevenredig hoge kosten en de andere aard van aanvullende prestatie zonder ernstige nadelen voor de contractpartner blijft. Bij overeenkomsten met ondernemers hebben wij de keuze van het type aanvullende prestatie. Indien wij niet bereid zijn tot opheffing van het gebrek of vervangende levering of niet daartoe in staat zijn of indien dit langer dan een redelijke termijn uitgesteld wordt om redenen waarvoor wij verantwoordelijk zijn, of indien op een andere manier het opheffen van het gebrek of de vervanglevering mislukt, hebt u naar keuze het recht een overeenkomstige vermindering van de koopprijs te eisen of het contract te ontbinden. Indien er wettelijke voorwaarden zijn kan ook aanspraak op schadevergoeding bestaan. Ontbinding van de overeenkomst evenals schadevergoeding in plaats van de volledige prestatie zijn bovendien uitgesloten indien het gebrek de waarde of de geschiktheid van de aankoop resp. van het werk slechts in geringe mate vermindert.

  5. Wij waarderen uw klanttevredenheid. U kunt te allen tijde via een van de hiervoor vermelde adressen contact met ons opnemen. Wij proberen uw probleem zo snel mogelijk te bekijken en zullen na ontvangst van de documenten of van uw verzoek of uw klacht contact met u opnemen. Geef ons echter wat tijd, omdat in garantiegevallen vaak de tussenkomst van de fabrikant vereist is. Bij klachten helpt u ons, als u zo nauwkeurig mogelijk het probleem beschrijft en indien nodig kopiebestelformulieren meestuurt of ten minste bestelnummer, klantnummer, etc. vermeldt. Doe navraag indien u binnen 3 werkdagen geen reactie van ons hebt ontvangen. In uitzonderlijke gevallen kunnen e-mails in spamfilters bij ons of bij u zijn blijven "hangen" of een bericht langs andere weg heeft u niet bereikt of is per ongeluk niet verzonden.

   Neem bij servicevragen contact op met de klantendienst, die u als volgt kunt bereiken:

   TonerPartner GmbH
   Ruhrdeich 10
   45525 Hattingen
   Duitsland

 9. Toepasselijk recht, plaats van rechtspraak

  1. Voor alle wettelijke transacties of andere juridische relaties met ons geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland Het UN- Koopverdrag (CISG) en andere internationale verdragen, zelfs na te zijn overgenomen in het Duitse recht, zijn niet van toepassing. Deze keuze houdt in dat aan de klant met gewone verblijfplaats in een van de EU-staten of Zwitserland de verleende bescherming, die voortvloeit uit dwingende bepalingen van het recht van die staat, niet wordt onttrokken.

  2. In zakelijke transacties met handelaren en rechtspersonen van publiek recht wordt als plaats van rechtspraak voor alle geschillen met betrekking tot deze voorwaarden en onder de geldigheid daarvan afgesloten individuele contracten, met inbegrip van wissel- en chequeprotesten, onze maatschappelijke zetel overeengekomen. In dat geval hebben wij ook het recht in de woonplaats van de klant te klagen.

 10. Aanvullende clausule

  Indien afzonderlijke bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet rechtsgeldig zijn of hun rechtsgeldigheid later verliezen, dan wordt hierdoor de geldigheid van de Algemene Voorwaarden verder niet aangetast. De ineffectieve bepalingen worden vervangen door de wettelijke bepalingen. Hetzelfde geldt indien de Algemene Voorwaarden een onvoorzien hiaat vertonen.

  Privacy

  De opmerkingen over privacy, die u hier kunt downloaden, zijn van kracht.
   

04.2024

TonerPartner GmbH

Waarom hebben al meer dan 1.500.000 klanten bij ons gekocht?

Meer dan 25 jaar ervaring

Jarenlange ervaring &
competentie sinds 1993

Kosteneffectieve verzending

in Nederland slechts € 3,90 verzendkosten

%

Tot 80% besparen

door compatibele producten tot 80% besparen bij 100% drukkwaliteit

SSL-versleuteling

De beste beveiliging van uw gegevens en betaling via SSL-versleuteling

Verzending op dezelfde dag

bij bestelling van voorraad tot 16:00 uur (ma-vr, za tot 14:00 uur)

Ruime keuze

uit printercartridges, printertoebehoren voor uw printer

3 jaar garantie

Wij bieden u 3 jaar garantie op alle producten aan

Talrijke betaalmogelijkheden

Kies de betalingswijze uit die voor u het gemakkelijkst is

Volumekorting tot 15%

2 dezelfde compatibele producten = 10% korting
4 dezelfde compatibele producten = 15% korting

Tip: Alle vermelde namen en handelsmerken zijn geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.
De op onze website vermelde handelsmerken worden uitsluitend gebruikt om producten te beschrijven.
Brutoprijzen zijn incl. BTW, excl. verzendkosten en zijn vetgedrukt.
1 * geldt slechts voor voorraad | * Bereiken zijn gegevens van de fabrikanten bij ca. 5% dekking